.

Püspöki körlevél Pünkösdre

Webmester | 20:15 | 0 megjegyzés

Krisztusban kedves Testvérek!
Boldog XXIII. János pápa 1962. október 11-re összehívta Rómába a világ püspökeit, hogy a Szentlélek segítségét kérve átgondolják az Egyház akkori helyzetét a világban. Újrafogalmazták az Egyház mibenlétét és küldetését az Úristen szándékát keresve.
Azóta ötven év telt el.
Mi, akik akkor éltünk, pünkösdi csodaként éltük meg a II. Vatikáni Zsinatot. Lelkesedtünk és telve voltunk reménységgel annak ellenére, hogy idehaza a diktatúra évei alatt keresztényként üldözést szenvedtünk. Lassan átformálódott egyházi életünk és sok új értéket fedeztünk fel a liturgiában és egyáltalán egyházias szemléletünkben.
A kilencvenes években – a politikai rendszerváltást követően – egyházmegyei zsinatokat tartottunk ugyanazzal a céllal, hogy újrafogalmazzuk keresztény létünket és küldetésünket a megváltozott körülmények között. Azóta ismét eltelt közel húsz év. A minket körülvevő világ egyre gyorsabban változik, de változik Egyházunk belső szerkezete is. A legnyilvánvalóbb változás, amit tapasztalunk, a papságunk létszámának rohamos csökkenése. Szükségét érzem annak, hogy egyházmegyei szinten ismét önvizsgálatot tartsunk.
Ezért hirdetem meg az új egyházmegyei zsinatot, amelyet október l l-én, az ötvenéves évfordulóhoz kapcsolódva, Boldog XXIII. János pápa emléknapján fogunk ünnepélyesen megnyitni a Váci Székesegyházban.
Zsinatunk célkitűzése: megújult hittel fölfedezni keresztény életünk örök értékeit és megkeresni-megtalálni Egyházmegyénkben a megfelelő új formákat, hogy hitelesen képviselhessük Jézus Krisztus evangéliumát a megváltozott körülmények között. Egyházmegyei zsinatunk így kapcsolódik Szentatyánk, XVI. Benedek pápa által meghirdetett “hit évéhez” és az “újraevangelizáció” programjához.
Amint az apostolok a Szűzanyával együtt imádkoztak és várták Jézus ígérete nyomán a Szentlélek eljövetelét, úgy mi is imádsággal készüljünk erre a zsinatra! Erre az imádságos előkészületre és a zsinat munkájában való tevékeny részvételre hívok mindenkit a Váci Egyházmegyében! Szent Mihály főangyal, egyházmegyénk védőszentje segítsen minket!
Vác, 2012. május 27.
Beer Miklós püspök

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 megjegyzés